İletişim

            Çıkan ve çıkarılan ortaklar

            A- Ortaklıktan çıkma

            Üç yılını doldurmuş ortaklar ortaklık payının ve diğer borçlarının tamamını ödemiş bulunmaları halinde hesap dönemi sonundan en az altı ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir.

            Kooperatif anasözleşmesinin geçici 1’nci maddesi hükmüne göre; 4572 sayılı kanunla belirlenen yeniden yapılandırma süresince ortak üreticilerin kooperatif ortaklığından ayrılma talepleri halinde, kendilerine sermaye iadesi işlemi yapılamaz.

            Bu hüküm ölen ortakların varislerine yapılacak sermaye payı iadeleri için uygulanmaz.

 

            B- Ortaklıktan çıkarma

            Durumu aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılırlar.

            1-Sermaye taahhütleri ve ek ödeme yükümlülüklerini yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ilk ihtarı takiben 10 gün ve ikinci ihbarı takiben de bir ay içinde ödemeyenler.

            2-Kooperatife girişte ortaklık şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya ortaklık şartlarından birini kaybedenler.

            3-Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar.

            4-Ürün teslimatı sırasında ürünün ana vasıflarını değiştirecek şekilde hile ve suiistimal yaptıkları tutanakla tespit edilenler.

            5-Üst üste üç işyılında rekolte beyannamesi vermeyen yada verdiği rekolte beyannamesinde ürün teslim edemeyeceğini beyan edenler

            6- Üst üste üç işyılında teslimini taahhüt ettikleri ürünün en az % 50’sini geçerli hiç bir gerekçe göstermeden kooperatife teslim etmeyenler.

            7- Erteleme sebepleri olmadan kooperatife olan borçlarını ve bu borçlarından doğan gecikme zammı, cezai şart gibi her türlü feri borçlarının tamamını vadeyi takip eden üç yıl içinde ödemeyenler.

            Çıkarılma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel Kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.

            Üç ay içerisinde genel kurula veya mahkemeye başvurma suretiyle itiraz edilmeyen çıkarılma kararı kesinleşir.

            Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

            Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların hak ve yükümlülükleri çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Duyurular Modülü
İhaleler Modülü